Vennootschap betaalt 10%!

Belastbaar inkomen

Bulgaarse vennootschappen en Bulgaarse bijkantoren zijn belastbaar op hun wereldwijde inkomen. Het belastbaar inkomen is de boekhoudkundige winst aangepast voor belastingdoeleinden. Met andere woorden, de boekhoudkundige winst wordt verhoogd met niet-aftrekbare kosten en verlaagd met bepaalde vrijgestelde inkomsten om tot het uiteindelijk belastbaar inkomen te komen.

Aftrekbare kosten

Alle kosten verbonden met de ondernemingsactiviteiten en welke bewezen worden met de noodzakelijke documenten zijn aftrekbaar.

Niet-aftrekbare kosten

 • Alle kosten die niet bewezen worden met de noodzakelijke documenten,
 • Boetes en andere kosten voor de schending van de wet,
 • Kosten die eigenlijk een geheime distributie van winst betekenen,
 • Verdwenen of waardeloze stock, tenzij te wijten aan overmacht of verstrijken van de tijd in hoeveelheden die normaal kunnen worden beschouwd voor de onderneming,
 • Belastingen die zouden moeten betaald worden door een derde partij, inclusief bronbelastingen.

Niet-belastbaar inkomen

De meerwaarde gerealiseerd met de verkoop van beursgenoteerde Bulgaarse aandelen of andere beursgenoteerde aandelen van een ander land van de Europese Economische Ruimte zijn vrijgesteld voor belastingdoeleinden.

Dividenden ontvangen van Bulgaarse dochtervennootschappen en andere EU-dochtervennootschappen (toepassing Moeder-Dochter Richtlijn) zijn vrijgesteld voor belastingdoeleinden.

Belastingtarief

Bulgarije kent een van de laagste vennootschapsbelastingtarieven in de hele EU: 10% vennootschapsbelasting op de belastbare winst.

Bronbelasting

Bulgarije heft geen bronbelasting op inkomen dat door een Bulgaarse vennootschap wordt betaald aan een andere Bulgaarse vennootschap.

Bulgarije heft wel bronbelasting op inkomen dat door een Bulgaarse vennootschap wordt betaald aan een niet-Bulgaarse vennootschap.

Belastbaar inkomen

Bulgarije heft bronbelasting op 8 soorten inkomsten die een buitenlandse vennootschap genereert in Bulgarije:

 • Dividenden en liquidatiequota,
 • Intresten,
 • Royalties en franchising fees,
 • Meerwaarden resulterend uit vastgoedtransacties,
 • Inkomsten voortvloeiend uit de verhuur van roerende of onroerende goederen,
 • Service fees,
 • Management en director fees
 • Betalingen voor fictieve diensten of rechten wanneer deze gedaan worden aan vennootschappen uit een land met een gunstiger belastingregime, of wanneer deze gedaan worden aan vennootschappen uit een land dat geen dubbelbelastingverdrag met Bulgarije heeft afgesloten en waar de vennootschapsbelasting of personenbelasting meer dan 60% lager is (minder dan 4% dus) dan de overeenkomstige Bulgaarse tarieven.

Bronbelastingtarieven

De bronbelastingtarieven die Bulgarije hanteert kunnen ingedeeld worden als volgt:

 • 5% van het brutobedrag van dividenden en liquidatiequota betaald aan niet-Bulgaarse vennootschappen, tenzij een lager tarief van toepassing is dankzij een dubbelbelastingverdrag. Daarnaast heft Bulgarije geen bronbelasting op dividenden en liquidatiequota betaald aan moedervennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte.
 • 5% op het brutobedrag van interesten en royalties betaald aan verbonden vennootschappen binnen de EU. Echter, vanaf 1 januari 2015 stopt de overgangsregeling en zal Bulgarije de Europese Interest and Royalties Directive invoeren. Concreet betekent dit dat Bulgarije geen bronbelasting meer zal heffen op interesten en royalties betaald aan verbonden ondernemingen van een andere lidstaat.
 • 10% op het brutobedrag van alle andere betalingen aan niet-Bulgaarse vennootschappen.

Indien er een dubbelbelastingverdrag in voege is tussen Bulgarije en het land van de ontvangende vennootschap kunnen er verlaagde bronbelastingtarieven van toepassing zijn.

Administratie

Het belastbaar tijdperk is het kalenderjaar en de aangifte vennootschapsbelasting dient plaats te vinden voor 31 maart van het volgende jaar.

Voorafbetalingen van de vennootschapsbelasting dienen te geschieden onder bepaalde voorwaarden:

 • Indien de omzet van het voorgaande jaar groter was dan BGN 3 miljoen dienen maandelijkse voorafbetalingen gedaan te worden.
 • Indien de omzet van het voorgaande jaar kleiner was dan BGN 3 miljoen maar groter dan BGN 300 000 dienen er driemaandelijkse voorafbetalingen gedaan te worden.
 • Indien de omzet van het voorgaande jaar kleiner was dan BGN 300 000 is het niet verplicht om voorafbetalingen vennootschapsbelasting te doen maar men kan  wel op vrijwillige basis driemaandelijkse voorafbetalingen doen.